21.03.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – członkowie Zespołu metodycznego
ds. edukacji informatycznej – kodowania, programowania
oraz inni zainteresowani
Scratch Junior i inne aplikacje wprowadzające uczniów klas I-III w świat programowania Szkoła Podstawowa nr 81
ul. Emilii Plater 28/32
13.02.18 16.00 18.00 12.02.18 Aleksandra Proc
współpraca: Anna Rostrygin,
Wioletta Szwebs – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 81,
lider Zespołu ds. kodowania, programowania
2.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Sposoby na rozwijanie zdolności matematycznych dziecka w przedszkolu ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro
13.02.18 13.30 16.30 12.02.18 Anna Koralewska
3.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego z Zespołu ds. budowania warsztatu młodego nauczyciela, opiekunowie stażu Przygotowanie nauczyciela
do prowadzenia i omawiania zajęć obserwowanych przez dyrektora lub opiekuna stażu
Przedszkole Miejskie nr 175
ul. Ćwiklińskiej 9
20.02.18 13.30 16.30 20.02.18 Anna Koralewska
4.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej,
inni zainteresowani
Gry i zabawy dramowe integrujące zespół klasowy ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
27.02.18 16.00 18.00 27.02.18 Anna Rostrygin
Aleksandra Proc
5.
Zespół innowacyjny
ds. rozwijania umiejętności uczenia się
Jak rozwijać u dzieci motywację uczenia się – inspiracje
i doświadczenia
Przedszkole Miejskie nr 55
ul. Wyszyńskiego 41
14.02.18 16.00 18.00 Beata Wosińska
współpraca: Elżbieta Hornicka-Bińczyk
6.
Zakwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Wachlarz pomysłów
na rozwijanie kreatywności
dzieci w wieku przedszkolnym
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115, budynek C,
s. 26
21.02.18 13.00 16.00 19.02.18 rejestracja elektroniczna Beata Wosińska
współpraca: Elżbieta Hornicka-Bińczyk
7.
Zakwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci – bank pomysłów Przedszkole Miejskie nr 74
ul. Długosza 28a
20.02.18 15.00 17.00 16.02.18 rejestracja elektroniczna Beata Wosińska
8.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej "Przedstawienie – i co dalej?" – prezentacja kreatywnych sposobów wykorzystania treści spektaklu teatralnego
w edukacji wczesnoszkolnej
Szkoła Podstawowa nr 23
ul. Gdańska 16
19.02.18 15.00 17.00 19.02.18 rejestracja elektroniczna Anna Rostrygin
Aleksandra Proc
9.
Nauczyciele należący
do Zespołu metodycznego
ds. orientacji zawodowej uczniów w I etapie kształcenia
Prezentacja projektu prozawodowego "Włókiennicze tradycje Łodzi", wdrażanego
w Szkole Podstawowej nr 33. Prezentacja zajęć projektowych z klasą III i VI na temat:
"Od niteczki do sukieneczki"
Szkoła Podstawowa nr 33
ul. Lermontowa 7
26.02.18 12.50 15.00 25.02.18 rejestracja elektroniczna Aleksandra Proc
olaproc@wp.pl
współpraca:
Barbara Preczyńska,
Aldona Klepacz – lider Zespołu ds. orientacji zawodowej uczniów klas I-III
10.
Nauczyciele klas I-III wdrażający programy prozdrowotne, projekty związane z aktywnością ruchową, inni zainteresowani Prezentacja zabaw i gier ruchowych z elementami piłki nożnej do wykorzystania
w klasach I-III. Zajęcia z dziećmi
z I etapu kształcenia
Szkoła Podstawowa nr 169
ul. Napoleońska 7/17
20.02.18 14.30 16.00 19.02.18 Aleksandra Proc
Anna Rostrygin

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele – członkowie Zespołu ds. WKPzJA
dla uczniów szkół podstawowych
Organizacja WKPzJA dla uczniów szkół podstawowych – zadania (etap wojewódzki) XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
16.02.18 15.00 18.00 Aneta Jachimowska, ajachimowska@wckp.lodz.pl
2.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych
i gimnazjów
Drama, debata, projekt edukacyjny – aktywizujące metody pracy z uczniami
na lekcjach języka polskiego (kontynuacja)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
13.02.18 15.30 18.30 Jolanta Bielecka
współpraca: Dorota Barańska
3.
Członkowie Zespołu zadaniowego
ds. indywidualizacji procesu kształcenia
Ocena prac uczestników eliminacji II stopnia
IX Konkursu Języka Polskiego "Wędrówki z ortografią"
ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
20.02.18 12.00 16.00 Jolanta Bielecka
4.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz inni nauczyciele zainteresowani tematem "Cztery pory roku w edukacji muzycznej przedszkolaka". Kreacje muzyczno-ruchowe. Zabawy z piosenką. Niekonwencjonalne instrumenty Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14, s. 9
07.02.18 16.00 19.00 06.02.18 5 Aldona Danielewicz-Malinowska
5.
Nauczyciele muzyki, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VII oraz inni nauczyciele zainteresowani tematem Trening twórczości. Warsztaty
z propozycjami autorskich ćwiczeń muzyczno-plastycznych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14, s. 9
22.02.18 16.30 19.30 21.02.18 5 Aldona Danielewicz-Malinowska
6.
Nauczyciele języka angielskiego Konstruowanie zadań testujących kompetencje językowe ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3b
21.02.18 15.00 18.00 19.02.18 Sławomir Jaraszkiewicz
7.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Metodyka kształcenia języka angielskiego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
24.02.18 09.00 12.15 Sławomir Jaraszkiewicz
8.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych Nowoczesne metody kształcenia ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
13.02.18 15.30 18.30 Jolanta Bielecka
współpraca: Dorota Barańska
9.
seminarium Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych Sposoby dostosowania wymagań dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych na egzaminie ósmoklasisty
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
22.02.18 15.30 18.30 20.02.18 Dorota Barańska/
Jolanta Bielecka
10.
Uczniowie klas V-VII szkół podstawowych zakwalifikowani
do eliminacji ogólnołódzkich II stopnia
Konkurs ortograficzny "Wędrówki z ortografią" ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
20.02.18 09.00 11.00 Jolanta Bielecka/
Dorota Barańska
11.
Nauczyciele religii Metody aktywizujące
na katechezie
Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 26
21.02.18 14.00 17.00 20.02.18 Irena Wolska
12.
Nauczyciele języka francuskiego, uczniowie biorący udział w etapie wojewódzkim konkursu Eliminacje wojewódzkie WKZzJF Alliance Francaise
w Łodzi
ul. Drewnowska 58a
14.02.18 10.00 14.00 Włodzimierz Glamaciński
13.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych O spójności tekstu
i streszczeniu logicznym.
Jak pracować z uczniem przygotowującym się
do egzaminu maturalnego?
XXIII Liceum Ogólnokształcące
al. Piłsudskiego 159
12.02.18 15.30 18.30 12.02.18 Ewa Sztombka/
Danuta Górecka
14.
Nauczyciele języka polskiego – szkoły ponadgimnazjalne Ciekawe spotkania
z B. Schulzem na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej
XIII Liceum Ogólnokształcące
al. Piłsudskiego 159
26.02.18 15.30 18.30 25.02.18 Ewa Sztombka/
Danuta Górecka
15.
konsultacja grupowa Uczestnicy XLVIII Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego (zakwalifikowani
do zawodów II stopnia)
Warsztaty językoznawcze ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
13.02.18 10.00 14.45 09.02.18 Danuta Górecka/
Ewa Sztombka
16.
konsultacja grupowa Uczestnicy XLVIII Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego (zakwalifikowani
do zawodów II stopnia)
Warsztaty interpretacyjne ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
14.02.18 10.00 15.00 12.02.18 Danuta Górecka/
Ewa Sztombka

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele szkół podstawowych
i gimnazjów
Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli
w zakresie prowadzenia zajęć
z fizyki w szkołach ponadpodstawowych
XXVI Liceum Ogólnokształcące
ul. Wileńska 22a
22.02.18 15.30 18.30 21.02.18 Andrzej Melson
2.
Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej (grupa maksymalnie
do 20 uczniów)
Zielone energie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
21.02.18 08.30 10.00 05.02.18 Dorota Zielińska
ekologia@wckp.lodz.pl
3.
Uczniowie zakwalifikowani
do eliminacji dzielnicowych
XV Konkursu Matematycznego
"Z Pitagorasem na Ty"
Eliminacje dzielnicowe
XV Konkursu Matematycznego "Z Pitagorasem na Ty"
Wyznaczone szkoły
podstawowe
28.02.18 09.00 10.00 17.01.18 Dominik Kwiatkowski
4.
seminarium Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Konstruowanie kart pracy
z matematyki dla klas IV-VIII
z uwzględnieniem nowej podstawy programowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
26.02.18 15.30 18:30 23.02.18 Danuta Węgrowska
Dominik Kwiatkowski

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele biologii wraz z uczniami XIV Międzyszkolny Konkurs "Człowiek – równowaga – zdrowie" II Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowa 11/13
28.02.18 13.00 14.30 20.02.18 Jacek Pachelski
2.
Nauczyciele geografii
z wszystkich typów szkół
Wykorzystanie LABDISC
na terenowych zajęciach przyrodniczych
IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Paderewskiego 24, s. 7
15.02.18 16.00 19.00 14.02.18 Ewa Wilczyńska
3.
konsultacja grupowa Nauczyciele geografii
ze szkół podstawowych
Nauczyciel geografii
w zreformowanej szkole podstawowej – dokumentowanie pracy
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
12.02.18 16.00 19.00 11.02.18 Ewa Wilczyńska
4.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Uczeń z cukrzycą na lekcji wychowania fizycznego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
23.02.18 15.00 19.15 22.02.18 Ewa Sprawka
5.
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (przyroda, fizyka, geografia, biologia, chemia) z wszystkich typów szkół Interdyscyplinarne kształcenie w przedmiotach przyrodniczych i ścisłych – konferencja organizowana
we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
28.02.18 09.00 16.00 21.02.18 Anna Romańska
6.
Nauczyciele szkół podstawowych "Woda – niezwykła substancja" – lekcja z wykorzystaniem mobilnego cyfrowego laboratorium przyrodniczego Szkoła Podstawowa nr 23
ul. Gdańska 16
23.02.18 08.45 09.40 22.02.18 Anna Romańska

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele techniki
i inni zainteresowani
Szkolny warsztat dzianiny. Przygotowanie ucznia
do działań praktycznych
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3,
s. 8
22.02.18 14.30 17.30 19.02.18 Barbara Preczyńska
2.
Uczniowie szkół podstawowych Ręczna obróbka drewna Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
16.02.18 09.00 12.00 Barbara Preczyńska
Bożena Piekarska
3.
Uczniowie szkół podstawowych Proste obwody elektryczne Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
21.02.18 09.00 12.00 Barbara Preczyńska
Bożena Piekarska
4.
Uczniowie szkół podstawowych Wytwarzanie przedmiotów użytkowych z materiałów ceramicznych Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
23.02.18 09.00 12.00 Barbara Preczyńska
Bożena Piekarska
5.
Nauczyciele techniki Organizacja XVI Konkursu Wiedzy Technicznej Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
28.02.18 12.00 15.00 27.02.18 Barbara Preczyńska
6.
Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami Zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i obsługi miniobrabiarek szkolnych Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
czwartki, piątki 08.00 12.30 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski mak@wckp.lodz.pl
7.
Uczniowie gimnazjów
i szkół podstawowych wraz z opiekunami
Warsztaty z zakresu infotechniki i elektroniki Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
środy, ew. inne dni 08.00 12.00 2 tygodnie wcześniej Krzysztof Makowski mak@wckp.lodz.pl
8.
Nauczyciele techniki Promowanie dobrych praktyk oraz nowoczesnych metod kształcenia technicznego Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
20.02.18 14.00 16.30 19.02.18 Krzysztof Makowski
9.
Uczniowie i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Finał XV Łódzkiego Turnieju "Przygoda z przepisami ruchu drogowego" Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Sienkiewicza 137/139
23.02.18 10.00 13.00 16.01.18 Bożena Piekarska
10.
Zespół ds. edukacji komunikacyjnej
w I etapie kształcenia
Prace związane z organizacją
i przebiegiem turnieju "Przygoda z przepisami ruchu drogowego"
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Sienkiewicza 137/139
22.02.18 16.00 19.00 19.02.18 Bożena Piekarska

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja indywidualna Nauczyciele innowatorzy Prezentacja dobrych praktyk sposobem na promocję szkoły/placówki ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
13, 20, 27.02.18 08.15 10.15 Grażyna Adamiec
2.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Pakiety edukacyjne do nowej podstawy programowej jako materiały wspomagające proces uczenia się Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
al. I Dywizji 16/18
20.02.18 13.00 15.00 19.02.18 Maria Michalak
3.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Jak przygotować tekst przewodni, czyli o aktywności uczniów na zajęciach ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
06, 13.02.18 13.00 15.00 05.02.18 Donata Andrzejczak
4.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3c
terminy ustalane indywidu- alnie ze szkołami 09.00 14.00 Donata Andrzejczak
5.
Zainteresowani nauczyciele Jak wprowadzać ocenianie kształtujące do edukacji zawodowej? Zespół Szkół Samochodowych
ul. Prożka 3/5
28.02.18 14.00 17.00 27.02.18 Maria Stompel
współpraca:
Jadwiga Morawiec
6.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Jak przygotować materiały wspierające proces kształcenia zawodowego? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
20, 27.02.18 14.00 16.30 18.02.18 Donata Andrzejczak
7.
Zainteresowani nauczyciele Metodyka kształcenia dorosłych (moduł III) kurs e-learningowy 01.02.18 - - kontynuacja Maria Stompel
8.
Uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół Mechatronika wokół nas. Prezentacja Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej. Przykłady wykorzystania mechatroniki
w przemyśle
ŁCDNiKP ROEM
ul. Kopcińskiego 29
20.01.18 12.00 14.00 Jadwiga Morawiec
Danuta Urbaniak
9.
seminarium Uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół Mechatronika – moda czy konieczność?
Technologie mechatroniczne elementem innowacyjności
w przemyśle
ŁCDNiKP ROEM
ul. Kopcińskiego 29
27.02.18 11.00 14.00 Danuta Urbaniak
współpraca:
Jadwiga Morawiec
10.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych branży mechatronicznej
i elektrycznej
Eksploatacja nowoczesnych układów napędów elektrycznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
07.02.18 16.00 19.00 07.02.18 Ryszard Zankowski
11.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych branży mechatronicznej
i elektrycznej
Eksploatacja nowoczesnych układów napędów elektrycznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
21.02.18 16.00 19.00 07.02.18 Ryszard Zankowski
12.
konsultacja grupowa Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Programowanie urządzeń mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
14.02.18 16.00 19.00 24.01.18 Ryszard Zankowski
13.
konsultacja grupowa Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Programowanie urządzeń mechatronicznych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
28.02.18 16.00 19.00 24.01.18 Ryszard Zankowski
14.
konsultacja grupowa Dyrektorzy szkół zawodowych Jak zorganizować kwalifikacyjny kurs zawodowy we współpracy z innymi instytucjami? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 7
22.02.18 12.00 15.00 21.02.18 Barbara Kapruziak
15.
konsultacja grupowa Nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
Jak zaplanować i realizować zajęcia w formie zaocznej dla uczestników kkz, by osiągnąć wymagane efekty kształcenia? Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
ul. Kilińskiego 159/163
20.02.18 14.00 16.00 19.02.18 Barbara Kapruziak
16.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Język angielski zawodowy
w branży samochodowej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 14
19.02.18 do ustalenia 13.02.18 Joanna Orda
17.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Język angielski zawodowy
w branży mechanicznej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 14
22.03.18 do ustalenia 13.02.18 Joanna Orda
18.
konsultacja grupowa Doradcy zawodowi
i nauczyciele szkół podstawowych
Przygotowanie do konkursu "Co wiem o mechatronice?" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 14
20.02.18 14.00 16.00 16.02.18 Joanna Orda
współpraca:
Jadwiga Morawiec
19.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych Zmiany w podstawach programowych kształcenia zawodowego dla branży mechanicznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 14
17.02.18 13.00 14.30 16.02.18 Joanna Orda
20.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych Zmiany w podstawach programowych kształcenia zawodowego dla branży motoryzacyjnej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 14
24.02.18 14.00 15.30 23.02.18 Joanna Orda

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalnej
Dlaczego i w jaki sposób powinniśmy wykorzystywać odnawialne źródła energii? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
15.02.18 09.00 11.15 Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele szkół podstawowych – dotyczy edukacji przyrodniczej, chemicznej i fizycznej (zajęcia zaprojektowane dla uczniów klas IV-VI) Jak ekologicznie możemy produkować prąd? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 313
21.02.18 11.00 12.30 05.02.18 Dorota Zielińska
ekologia@wckp.lodz.pl
realizacja po uzgodnieniu

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
wybierz usł Pracownicy pedagogiczni administracji, obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
Szkoła/placówka zlecająca 28.02.19 13.00 19.30 7 dni wczesniej 35 Zdzisław Anglart
Izabela Rosiak
2.
Pracownicy domu dziecka Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
Dom Dziecka nr 9
ul. Bednarska 15a
15.02.18 09.30 15.30 18.12.17 35 Zdzisław Anglart
3.
Nauczyciele wychowania fizycznego Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
23, 24, 25.02.18 15.00 21.00 7 dni wczesniej 300 Zdzisław Anglart
4.
Pracownicy pedagogiczni administracji oraz obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
i stanowiskowy
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
28.02.18 10.00 16.00 2 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
5.
konsultacja grupowa Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oraz osoby zainteresowane doskonaleniem umiejętności BHP BHP według podstawy programowej kształcenia zawodowego. Edukacja tradycyjna a modualna ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
14, 23.02.18 14.00 16.00 1 dzień wcześniej Izabela Rosiak
6.
Nauczyciele – edukatorzy bezpieczeństwa i higieny pracy Metodyka pracy nauczycieli – edukatorów kształcenia
w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?
ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137, sala konferencyjna
28.02.18 14.00 16.00 1 dzień wcześniej Izabela Rosiak

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół podstawowych Nowy egzamin zewnętrzny
po szkole podstawowej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
16.02.18 10.00 12.00 15.02.18 Zofia Kordala
Andrzej Melson
2.
konsultacja grupowa Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek Język angielski B1
(dla dyrektorów)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
12, 19, 26.02.18 13.30 15.45 nabór zamknięty 20,00 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
3.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
12, 19, 26.02.18 16.00 19.15 19.01.18 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
4.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A1 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
13, 20, 27.02.18 17.00 20.15 22.01.18 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
5.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (II semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
14, 21, 28.02.18 16.00 19.15 19.01.18 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
6.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski A2 (III semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
08, 15, 22.02.18 17.00 20.15 nabór zamknięty 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
7.
Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski B1 (I semestr) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 201
16, 23.02.18 15.00 18.15 25.01.18 500 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
8.
Nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
Metodyka kształcenia języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
16, 17, 23, 24.02.18 15.00 09.00 20.00 15.45 nabór zamknięty 1800 zł/ 270 godz. Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
i typów szkół
... o neuropedagogice
z rozsądkiem
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
13.02.18 15.00 18.00 09.02.18 Katarzyna Pęczek
2.
Nauczyciele zainteresowani ukształtowaniem umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą Zarządzanie Oświatą ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
16, 17, 18.02.18 15.00 09.00 09.00 20.00 15.45 15.45 1800 Elżbieta Kolczyńska
3.
Nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniem niepełnosprawnym IPET, czyli prawidłowe zaprojektowanie wsparcia
dla ucznia niepełnosprawnego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
21.02.18 14.30 17.30 19.02.18 Katarzyna Pęczek
4.
Zainteresowani nauczyciele Jak stworzyć przestrzeń
do rozmowy z uczniem?
(tutoring jako metoda edukacji zindywidualizowanej)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
20.02.18 13.00 18.00 19.02.18 Elżbieta Kolczyńska
5.
Zainteresowani nauczyciele Ocenianie jako zespołowy proces wpływający
na sukces szkoły
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
27.02.18 15.00 18.00 26.02.18 Elżbieta Kolczyńska

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Szkolni administratorzy Office 365 Administrowanie szkolnym kontem Office 365 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 214
01, 02, 12, 13, 14, 15, 16.02.18 09.00 15.00 01, 02, 12, 13, 14, 15, 16.02.18 Anna Koludo

Pracownia Pomiaru Dydaktycznego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele fizyki ze szkół podstawowych Budowa sprawdzianów
o charakterze kształtującym
i sumującym dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
XXVI Liceum Ogólnokształcące
ul. Wileńska 22a
15.02.18 15.30 18.30 14.02.18 Andrzej Melson

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Twórczość plastyczna
w edukacji regionalnej
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 111
ul. Jaracza 44/46, s. 9
07.02.18 14.00 16.00 04.02.18 Katarzyna Gostyńska
2.
konsultacja grupowa Nauczyciele biorący udział w projekcie "Dziedzictwo Filmowe Łodzi" Wykorzystanie technologii informacyjnych w odkrywaniu dziedzictwa małej ojczyzny. Gdzie szukać i jak
prawidłowo wykorzystywać materiały źródłowe
w procesie przygotowania
i prowadzenia lekcji?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 301
21.02.18 14.00 16.00 15.02.18 Katarzyna Gostyńska
3.
Nauczyciele świetlicy szkolnej, wychowawcy oraz inni zainteresowani "Pokój zagadek" w świetlicy ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
28.02.18 17.15 19.00 26.02.18 Barbara Muras
4.
Nauczyciele wszystkich typów szkół,
ze szczególnym uwzględnieniem wychowawców oraz nauczycieli świetlicy szkolnej
Jak nauczyciel może i powinien wspierać ucznia w obliczu zagrożeń internetowych? Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15,
s. 6
21.02.18 17.00 19.00 19.02.18 Barbara Muras

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół
i placówek oświatowych
Aplikowanie projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
14.02.18 15.30 18.00 13.02.18 Barbara Wrąbel

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja indywidualna Uczniowie Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 17
ul. Traktorowa 35
16.02.18 10.00 13.00 16.02.18 Małgorzata Redlicka
2.
Uczniowie klas III Rozpoznawanie wewnętrznego potencjału w kontekście planowania dalszej ścieżki kształcenia XXIII Liceum Ogólnokształcące
al. Piłsudskiego 159
14.02.18 09.00 13.00 12.01.18 Ewa Koper
3.
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 24 Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej (AS) Szkoła Podstawowa nr 24
ul. Ciesielska 14a
15.02.18 14.30 16.00 18.12.17 Ewa Koper
Marek Wilmowski
4.
Uczniowie klas III Badanie predyspozycji zawodowych z zastosowaniem kwestionariuszy predyspozycji zawodowych XXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kopernika 2
22.02.18 13.30 16.00 08.01.18 Ewa Koper
5.
Rada pedagogiczna Określanie wewnętrznego potencjału (AS) Szkoła Podstawowa nr 46
ul. Żwirki 11/13
21.02.18 15.00 17.00 03.10.17 Ewa Koper
Marek Wilmowski
6.
konsultacja grupowa Uczniowie klas VI Świat zawodów na wesoło Szkoła Podstawowa nr 199
ul. Elsnera 8
27.02.18 13.30 15.30 31.10.17 Ewa Koper
7.
konsultacja grupowa Uczniowie Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej Szkoła Podstawowa nr 45
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3
16.02.18 11.00 12.00 Anna Zientalska
8.
konsultacja grupowa Uczniowie Wybieram ścieżkę edukacyjno-zawodową Szkoła Podstawowa nr 45
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3
23.02.18 11.00 12.00 Anna Zientalska
9.
konsultacja indywidualna Uczniowie Wybieram własną ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 3
ul. Zacisze 7/9
16.02.18 08.00 10.00 Anna Zientalska
10.
konsultacja indywidualna Uczniowie Wybieram własną ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej Szkoła Podstawowa nr 206
ul. Łozowa 9
20.02.18 12.00 14.00 Anna Zientalska
11.
konsultacja indywidualna Uczniowie Wybieram własną ścieżkę edukacyjno-zawodową Publiczne Gimnazjum nr 3
ul. Zacisze 7/9
23.02.18 08.00 10.00 Anna Zientalska
12.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 10 Planowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
14.02.18 09.00 13.00 Marek Wilmowski
13.
konsultacja grupowa Uczniowie klas II Publicznego Gimnazjum nr 6 Poznajemy znaczenie temperamentu dla decyzji edukacyjno-zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124
21.02.18 09.00 13.00 Marek Wilmowski
14.
konsultacja grupowa Rodzice i uczniowie
klas III Publicznego Gimnazjum nr 10
Poznajemy czynniki wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Zaprezentowanie oferty wybranych szkół ponadgimnazjalnych i ich współpracy z pracodawcami Publiczne Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
22.02.18 17.00 18.30 Marek Wilmowski
15.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 43
ul. Powszechna 15
piątki do ustalenia do ustalenia dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Aleksandra Bednarek
16.
konsultacja grupowa Uczniowie klas VII Badanie predyspozycji zawodowych Szkoła Podstawowa nr 79
ul. Pomorska 138
14.02.18 10.05 12.50 Aleksandra Bednarek
17.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas III Opracowanie Indywidualnego Planu działania (IPD) w zakresie celów edukacyjno-zawodowych Liceum Ogólnokształcące
nr 18
ul. Perla 11
czwartki 09.00 14.00 dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Aleksandra Bednarek
18.
Uczniowie klas III Prezentacja oferty edukacyjnej łódzkich szkół ponadgimnazjalnych Publiczne Gimnazjum nr 26
ul. 1 Maja 89
wtorki do ustalenia do ustalenia dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Aleksandra Bednarek
19.
konsultacja indywidualna Rodzice uczniów klas III Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły i zawodu? Publiczne Gimnazjum nr 26
al. 1 Maja 89
według potrzeb do ustalenia do ustalenia dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Aleksandra Bednarek
20.
konsultacja indywidualna Uczniowie klas I przysposabiających
do zawodu
Badanie predyspozycji zawodowych Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
al. I Dywizji 16/18
według potrzeb do ustalenia do ustalenia dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Aleksandra Bednarek
21.
Dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy, specjaliści szkół podstawowych
Koordynacja i prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego w szkole podstawowej (2 spotkanie) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 307
22.02.18 14.00 17.00 kontynuacja Małgorzata Sienna
22.
Nauczyciele, dyrektorzy, doradcy zawodowi Coaching w edukacji
i doradztwie zawodowym
(2 spotkanie)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 210
20.01.18 14.30 17.30 kontynuacja Małgorzata Sienna

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Jak założyć działalność gospodarczą? I Oddział ZUS
ul. Zamenhofa 2
23.02.18 12.00 15.00 19.02.18 Agnieszka Mikina
Maria Wajgner
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Akademia Liderów Kariery ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 310
21.02.18 15.00 17.30 Maria Wajgner
Agnieszka Mikina

Pracownia Badania Predyspozycji Zawodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie Badanie predyspozycji zawodowych Szkoła Podstawowa nr 45
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3
16.02.18 12.00 13.00 Anna Zientalska
2.
Uczniowie Badanie predyspozycji zawodowych Szkoła Podstawowa nr 45
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3
23.02.18 12.00 13.00 Anna Zientalska

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konsultacja grupowa Uczniowie klas VII szkół
podstawowych,
gimnazjów, liceów
ogólnokształcących,
techników, szkół
branżowych
Na kogo czeka praca?
Aktualna sytuacja oraz
tendencje na regionalnym
rynku pracy (poszukiwane
zawody, kwalifikacje,
wymagane kompetencje,
nowe zawody). Celem zajęć
jest wsparcie młodzieży
w decyzjach edukacyjnych
i zawodowych
w szkołach uczestników do ustalenia do ustalenia do ustalenia co najmniej tydzień wcześniej Anna Gębarowska-Matusiak
amatusiak@wckp.lodz.pl
2.
konsultacja indywidualna Dyrektorzy szkół Realizacja badań i ekspertyz
diagnozujących
zapotrzebowanie na nowe
kierunki kształcenia, nowe
specjalizacje i kompetencje
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
3.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi,
nauczyciele
odpowiedzialni
za doradztwo zawodowe
we wszystkich typach
szkół, dyrektorzy szkół,
uczniowie, rodzice, inne
zainteresowane osoby
Konsultacje dotyczące bieżącej sytuacji na rynku pracy oraz udostępnianie publikacji ORPdE będących wynikiem własnych badań i analiz ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 308
do ustalenia do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk/
Zespół ORPdE
dymarczykd@wckp.lodz.pl
4.
konsultacja grupowa Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół
Projektowanie
i przeprowadzanie badań opinii
uczniów/rodziców o szkole,
których wyniki pozwolą
zidentyfikować mocne i słabsze
strony placówki. Dane te będą
wsparciem w procesie
zarządzania szkołą i budowania
jej marki
w szkołach uczestników w zależności od potrzeb do ustalenia do ustalenia Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
5.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi, nauczyciele, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice, inne zainteresowane osoby E-biblioteka – zbiór elektronicznych wersji publikacji Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji dostępna pod adresem: www.orpde.wckp.lodz.pl www.orpde.wckp.
lodz.pl
Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl
6.
konsultacja indywidualna Doradcy zawodowi, nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy, uczniowie, rodzice Newsletter – informacje
o najnowszych opracowaniach ORPdE, wiadomości
z lokalnego, regionalnego
i globalnego rynku pracy. Zapisy: www.orpde.wckp.lodz.pl
www.orpde.wckp.
lodz.pl
Dorota Cierniak-Dymarczyk
dymarczykd@wckp.lodz.pl