26.04.2019

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29

tel/fax (42)678-10-85

email: wcdnikp@wckp.lodz.pl


Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele ze szkół podstawowych zgłoszonych do udziału
w projekcie z zakresu orientacji zawodowej uczniów I etapu kształcenia
Wykorzystanie metody projektów w planowaniu szkolnych działań związanych
z orientacją zawodową uczniów I i II etapu kształcenia
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
05.11.15 15.00 17.30 04.11.15 Aleksandra Proc
współpraca: Barbara Preczyńska
2.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej łódzkich szkół podstawowych Ocenianie rozwojowe
w klasach młodszych (I część)
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
s. 8
18.11.15 15.00 18.00 16.11.15 Agnieszka Kacprzak, Aleksandra Proc
3.
Zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Kultywowanie tradycji twórców ludowych w wykonywaniu ozdób bożonarodzeniowych. Techniki ozdabiania bombek choinkowych Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
19.11.15 15.00 17.30 16.11.15 10 zł koszt materiałów Aleksandra Proc
współpraca: Barbara Preczyńska
4.
Zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - szczególnie nauczyciele
z krótkim stażem pracy
Nauka czytania i pisania
w klasie I. Tok metodycznego postępowania przy wprowadzeniu litery "r, R". Zastosowanie elementów wybranych metod, zabaw
i ćwiczeń z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
25.11.15 9.50 11.30 23.11.15 Aleksandra Proc
5.
Nauczyciele zainteresowani pracą
w Zespole Metodycznym ds. Rozwijania Aktywności Ruchowej Małego Dziecka
Wady postawy dzieci w wieku przedszkolnym - przykłady ćwiczeń kompensacyjnych Przedszkole Miejskie nr 202
ul. Sędziowska 8/10
03.11.15 14.00 17.00 02.11.15 Alicja Krzyżańska
współpraca: Joanna Świątek
6.
Nauczyciele zainteresowani pracą
w zespole metodycznym
Rodzic w partnerskiej edukacji - wykorzystanie metod aktywizujących we współpracy Przedszkole Miejskie nr 202
ul. Sędziowska 8/10
04.11.15 13.30 16.30 03.11.15 Alicja Krzyżańska
współpraca: Anna Koralewska
7.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Zabawy muzyczno-ruchowe - rozwijanie percepcji słuchowej jako element wprowadzenia do nauki czytania i pisania dziecka 6-letniego z zastosowaniem elementów metod: gimnastyki twórczej R. Labana, A.A. Kniessów, edukacji przez ruch D. Dziamskiej Przedszkole Miejskie nr 73
ul. M. Gandhiego 3
04.11.15 9.00 11.15 03.11.15 Alicja Krzyżańska
współpraca: Aleksandra Proc oraz nauczyciele PM 73 - Katarzyna Wiśniewska, Aneta Siedlecka
8.
Nauczyciele pełniący funkcję lidera WDN i inni zainteresowani Konstruowanie programów
w edukacji przedszkolnej
Siedziba ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C (II piętro)
25.11.15 13.00 16.00 24.11.15 Anna Koralewska
współpraca: Alicja Krzyżańska
9.
Zespół Metodyczny
ds. Wdrażania Programu "Dwujęzyczne Dzieci"
Propozycje zabaw włączających język angielski w oparciu
o materiał edukacyjny zawarty
w programie "Dwujęzyczne Dzieci"
Przedszkole Miejskie nr 119
ul. Lucjana Rydla 17
18.11.15 16.00 18.30 09.11.15 Joanna Świątek
współpraca: Beata Wosińska
10.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i świetlic Zima tuż, tuż - inspiracje plastyczno-muzyczno-ruchowe Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
19.11.15 16.00 18.00 16.11.15 Agnieszka Kacprzak, nauczyciele TOE
11.
Zakwalifikowani nauczyciele wdrażający do praktyki przedszkolnej program Tablit Innowacyjne strategie
i metody pracy z małym dzieckiem (drugie spotkanie)
Siedziba ŁCDNIKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C
s. 30
04.11.05 13.00 16.00 Beata Wosińska
współpraca: Joanna Świątek
12.
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzący zajęcia
z języka angielskiego
Wspólnie odkrywamy tajemnice świata - bank pomysłów na włączanie języka angielskiego do praktyki przedszkolnej Przedszkole Miejskie nr 10
ul. Przędzalniana 70
25.11.15 9.30 11.00 Beata Wosińska
współpraca: Monika Sołtysiak

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół uczestniczący w pierwszym spotkaniu seminaryjnym DELF junior/DELF prim Alliance Francaise
ul. Drewnowska 58a
06.11.15 16.00 18.00 Włodzimierz Glamaciński
2.
Nauczyciele religii Dojrzewanie seksualne
a rozwój moralny człowieka
WSD Ojców Franciszkanów
w Łodzi – Łagiewnikach
ul. Okólna 185
14.11.15 9.00 14.00 10.11.15 ks. Marcin Wojtasik
3.
Nauczyciele religii Zagrożenia współczesnej rodziny Filia UKSW w Łodzi
ul. ks. I. Skorupki 7
20.11.15 15.30 18.30 18.11.15 ks. Marcin Wojtasik
4.
Nauczyciel religii Powołanie i uaktywnienie Zespołu Zadaniowego
ds. Metod Katechetycznych
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
23.11.15 15.30 18.30 20.11.15 ks. Marcin Wojatsik
5.
Nauczyciele ze szkół podstawowych Jak planować proces kształcenia polonistycznego
w szkole podstawowej?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
03.11.15, 19.11.15 15.30 18.30 14.10.15 25 Jolanta Bielecka
6.
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych
i gimnazjów
Nowoczesne metody i techniki aktywizujące w pracy nauczyciela polonisty ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
24.11.15 15.30 18.30 20.11.15 25 Jolanta Bielecka
7.
Nauczyciele religii Program PowerPoint w pracy katechety. Rok Miłosierdzia Szkoła Podstawowa nr 41
ul. Rajdowa 18
18.11.15, 25.11.15 15.30 18.00 17.11.15 Irena Wolska
8.
Nauczyciele języka angielskiego z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych TIK w nauczaniu języków obcych - 7 kroków do sukcesu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
26.11.15 15.00 18.00 22.11.15 Aneta Jachimowska (ajachimowska@wckp.lodz.pl)
9.
Nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych Motywujące lekcje języka angielskiego (1. spotkanie) XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Traktorowa 77
27.11.15 15.00 18.00 22.11.15 Aneta Jachimowska (ajachimowska@wckp.lodz.pl)
10.
Nauczyciele języka polskiego w gimnazjum Wspieranie metodyczne nauczycieli języka polskiego
w gimnazjum
Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 26
07.11.15 14.30 17.30 Jolanta Kaleta-Spychalska
11.
Nauczyciele - członkowie zespołu metodycznego Ocena etapu szkolnego WKPzJA dla gimnazjów ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3B (Pracownia Edukacji Humanistycznej)
09.11.15 15.00 18.30 Sławomir Jaraszkiewicz
12.
Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych TiK w nauczaniu języków obcych - 7 kroków do sukcesu ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
25.11.15 15.30 18.30 20.11.15 Sławomir Jaraszkiewicz
13.
Nauczyciele języka rosyjskiego gimnazjów Przygotowanie do IV konkursu "Na Słowiańską Nutę" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3B (Pracownia Edukacji Humanistycznej)
do ustalenia (kontakt mailowy) 15.00 16.30 Katarzyna Stępień
14.
Członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Weryfikacja prac konkursowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3B (Pracownia Edukacji Humanistycznej)
06.11.15 15.00 17.00 Katarzyna Stępień
15.
Członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Przygotowanie zagadnień na rejonowe eliminacje WKPzJR dla gimnazjów ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3B (Pracownia Edukacji Humanistycznej)
do ustalenia (kontakt e-mail) 15.00 16.30 Katarzyna Stępień
16.
Nauczyciele gimnazjów
z Łodzi i okolic
Ocenianie kształtujące. I etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy
o Sztuce w roku szkolnym 2015/2016
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3B (Pracownia Edukacji Humanistycznej)
03.11.15 16.30 19.30 02.11.15 Aldona Danielewicz-Malinowska
17.
Nauczyciele zainteresowani edukacją filmową Rola filmu w wychowaniu dzieci i młodzieży Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima (Centralny Gabinet Edukacji Filmowej)
al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86
19.11.15 15.30 18.00 17.11.15 Danuta Górecka/Dorota Gołębiowska (CGEF)
(danutagorecka@gmail.com)
18.
Nauczyciele języka polskiego - gimnazja, szkoły ponadpodstawowe (a także nauczyciele innych przedmiotów zainteresowani tematem) Holokaust w polskim filmie
cz. 2
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
17.11.15 15.30 18.00 16.11.15 Danuta Górecka, Ewa Sztombka
(danutagorecka@gmail.com)
19.
Nauczyciele języka niemieckiego Opracowanie własnego programu nauczania lub innowacji pedagogicznej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
06.11.15 16.00 18.30 05.11.15 Ewa Ciemnicka
20.
Nauczyciele języka niemieckiego Metody i narzędzia wspierające efektywne uczenie się języka niemieckiego, kreatywność
i autonomię uczniów
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
19.11.15 16.00 18.30 Ewa Ciemnicka
21.
Nauczyciele języka niemieckiego Egzaminy zewnętrzne z języka niemieckiego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
26.11.15 16.00. 18.30 25.11.15 Ewa Ciemnicka
22.
Nauczyciele katecheci Przygotowanie materiałów plastycznych na adwent
i Boże Narodzenie
Filia UKSW
ul. Skorupki 7
17.11.15 15.30 19.00 14.11.15 ks. Michał Pietrasik
23.
Nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych Wiara w literaturze romantycznej - "Pielgrzym"
C. Norwida
Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej
ul. Różyckiego 5
s. 202
09.11.15 15.15 16.00 06.11.15 Ewa Sztombka
24.
Nauczyciele Komisji Wojewódzkiej Konkursu Filozofii Klasycznej Wybór lektur dla uczestników Konkursu Filozofii Klasycznej ŁCDNiKP (PEH)
ul. Kopcińskiego 29
06.11.15 16.00 19.00 03.11.15 Ewa Sztombka
25.
Nauczyciele przedmiotów artystycznych, wychowania przedszkolnego, kształcenia wczesnoszkolnego oraz zainteresowani Chopin uczy i bawi Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. P. Czajkowskiego 14
17.11.15 16.30 19.30 16.11.15 10 Aldona Danielewicz-Malinowska
26.
Nauczyciele przedmiotów artystycznych, przedmiotów humanistycznych oraz zainteresowani Spotkania z muzyką "Muzyka
w sześciu dziedzinach sztuki". Instrumenty muzyczne
w sztuce
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. P. Czajkowskiego 14
24.11.15 16.30 19.30 23.11.15 10 Aldona Danielewicz-Malinowska
27.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego wraz
z wychowankami oraz nauczyciele i uczniowie ze szkół podstawowych
Kolbergowskie nutki Szkoła Podstawowa nr 64 im. H. Ch. Andersena
ul. Anczyca 6
26.11.15 9.30 Beata Huzarska,
Aldona Danielewicz-Malinowska
28.
Uczniowie szkół podstawowych III Archidiecezjalny Turniej Tenisa Stołowego Publiczne Gimnazjum nr 38
ul. Dubois 7/9
14.11.15 9.00 15.00 07.11.15 Grzegorz Zwoliński
29.
Nauczyciele religii należący do zespołu Duchowość św. Moniki Wydział Katechety- czny Kurii Metropo- litalnej Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 3
18.11.15 18.00 21.00 17.11.15 Grzegorz Zwoliński

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele fizyki ze szkół ponadgimnazjalnych Organizacja eliminacji szkolnych XXV Konkursu Fizycznego W zgłoszonych szkołach
(2 godz. zegarowe
w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły)
17.11.15 8.15 15.00 Włodzimierz Nawrocki
2.
Nauczyciele fizyki
w gimnazjach
Eliminacje szkolne WKPzF W zgłoszonych szkołach 24.11.15 10.00 11.00 14.10.15 Włodzimierz Nawrocki
3.
Komisja XI Konkursu Fotograficznego Metoda projektu w pracy
z uczniem zdolnym. Organizacja XI Konkursu Fotograficznego "Foto- grafujemy zjawiska fizyczne
i przemiany chemiczne"
Gimnazjum nr 21
ul. Balonowa 1
do ustalenia (kontakt e-mail) 15.00 18.00 nie dotyczy Włodzimierz Nawrocki
4.
Nauczyciele chemii Budowanie narzędzi wspierających nauczycieli na
IV etapie edukacyjnym
w przygotowaniu uczniów do matury z chemii w zakresie rozszerzonym, część II
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
17.11.15 16.00 19.00 Małgorzata Kozieł (mkoziel@wckp.lodz.pl)
5.
Nauczyciele chemii Ocena opisowa i ocenianie wspierające w kształceniu chemicznym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
23.11.15 15.30 18.30 22.11.15 Małgorzata Kozieł (mkoziel@wckp.lodz.pl)
6.
Nauczyciele chemii Jak odkryć badacza w uczniu?
Publiczne Gimnazjum nr 2
ul. Jaracza 26
30.11.15 14.00 16.00 Halina Pastuszko
(wszystkich nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem eksperymentu w małej skali proszę
o kontakt: Małgorzata Kozieł, mkoziel@wckp.lodz.pl)
7.
Zainteresowani nauczyciele matematyki szkół podstawowych Praca z grupą Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
10.11.15 15.30 17.00 06.11.15 Anna Bartos
8.
Nauczyciele zapisani na warsztaty Metody aktywizujące
w edukacji matematycznej
(cz. 3)
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
05.11.15 15.30 17.45 Anna Bartos
9.
Nauczyciele pracujący
w zespole
Konstruowanie zadań XIII konkursu matematycznego
"Z Pitagorasem na Ty"
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Łęczycka 23
19.11.15 15.30 17.00 Anna Bartos
10.
Nauczyciele matematyki w gimnazjum Ocenianie kształtujące
w praktyce szkolnej - cz. 3
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
12.11.15 15.30 18.00 kontynuacja Danuta Węgrowska
11.
Nauczyciele matematyki w gimnazjum Ocenianie kształtujące
w praktyce szkolnej - cz. 4
Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 8
ul. Czernika 1/3
26.11.15 15.30 18.00 kontynuacja Danuta Węgrowska

Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych Metoda WebQuest w edukacji przyrodniczej - metodyka pracy dydaktycznej, przygotowanie do realizacji WebQuestu
z uczniami, tworzenie
i zastosowanie metody
w procesie kształcenia
(spotkanie 1/2)
Szkoła Podstawowa nr 4
al. J. Piłsudskiego 101
05.11.15 15.00 18.30 03.11.15 Anna Romańska
2.
Nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych Przyrodnicze zajęcia terenowe - rola bezpośrednich obserwacji przyrodniczych w procesie kształcenia, planowanie zajęć terenowych, propozycje ćwiczeń i zadań przyrodniczych do wykorzystania podczas zajęć terenowych (spotkanie 1/3) Szkoła Podstawowa nr 29
ul. Przędzalniana 70
17.11.15 15.00 18.00 16.11.15 Anna Romańska
3.
Nauczyciele ze szkół podstawowych Interdyscyplinarny projekt edukacyjny - Wykorzystanie metody WebQuest w realizacji szkolnego projektu edukacyjnego Szkoła Podstawowa nr 130
ul. Gościniec 1
25.11.15 11.50 14.00 23.11.15 Anna Romańska
4.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów
"Fitness dance"
tworzenie choreografii
z wykorzystaniem różnych kroków i figur tanecznych
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Więckowskiego 41
04.11.15 14.00 18.00 30.10.15 15 Teresa Libiszewska-Gozdan ŁCDNiKP,
Ewa Brochocka i Renata Kunikowska – nauczycielki
I LO w Łodzi
5.
Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów
Strzelectwo sportowe jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Czernika 1/3
(szkolna strzelnica)
13.11.15 13.30 16.00 09.11.15 5 Teresa Libiszewska-Gozdan ŁCDNiKP, Ewa Buchowicz, Ewa Żebrowska-Zych, Mieczysław Borowiecki
i Maciej Woźniak - nauczyciele ZSO nr 8 w Łodzi
6.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Wpływ ruchu na proces uczenia się – przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do wspierania uczniów ze specyficznymi problemami
w uczeniu się cz. 1
Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15
16.11.15 15.00 18.00 13.11.15 Ewa Sprawka, Jolanta Kałużna
7.
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych Wpływ ruchu na proces uczenia się – przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do wspierania uczniów ze specyficznymi problemami
w uczeniu się cz. 2
Szkoła Podstawowa nr 162
ul. Powszechna 15
24.11.15 15.00 18.00 13.11.15 Ewa Sprawka, Jolanta Kałużna

Zespół do Spraw Konkursów i Turniejów

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych O szkolnych konkursach umiejętnościowych prawie wszystko ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
12.11.15, 16.11.15, 24.11.15 15.30 18.30 03.11.15 5 zł - koszt wydruku zaświad- czenia Elżbieta Bytniewska

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wychowawcy, poloniści, historycy, bibliotekarze Dramogwara, zabawy językowe dramą i gwarą w kształtowaniu kompetencji językowych uczniów Bałucki Ośrodek Kultury
ul. Żubardzka 3
13.11.15 15.00 17.00 10.11.15 Hanna Jastrzębska Gzella
2.
konferencja Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
Warsztaty przygotowujące nauczycieli do realizacji Programu "Przyjaciele Zippiego" ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
14.11.15 10.00 15.00 02.11.15 500 Hanna Jastrzębska Gzella
3.
konferencja Zainteresowani nauczyciele Drama I stopnia Siedziba ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C (ostatnie piętro)
02.11.15, 09.11.15, 16.11.15, 23.11.15, 30.11.15, 07.12.15, 14.12.15 16.15 20.15 30.10.15 350 Hanna Jastrzębska Gzella
4.
konferencja zainteresowani nauczyciele Drama I stopnia ŁCDiKP ul. Żeromskiego 115 budynek C, ostatnie piętro 2,9,16,23,30 XI, 7 i 14 XII 2015r. 16.15 20.15 30.10.2015 350zł Hanna Jastrzębska Gzella
5.
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy edukacji wczesnoszkolnej I, II i III etapu edukacji Warsztaty dla osób zainteresowanych udziałem
w programie "Bohaterska wyobraźnia" - I modułu programu pt. "Zrozumienie natury ludzkiej prof Zimbardo"
Siedziba ŁCDNiKP
ul. Żeromskiego 115
budynek C (ostatnie piętro)
20.11.15 16.00 17.30 10.11.15 Hanna Jastrzębska Gzella
6.
Nauczyciele, pedagodzy wszystkich typów szkół Jak być skutecznym wychowawcą? Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15
ul. Kopcińskiego 5/11
świetlica
09.11.15, 10.11.15, 16.11.15, 18.11.15 15.00 18.30 30.10.15 Elżbieta Leśniowska

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie z PM nr 107
w Łodzi
Rozwijanie zainteresowań zawodowych u dzieci w wieku przedszkolnym ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
04.11.15 10.00 13.00 Wanda Chyrczakowska
2.
Nauczyciele skupieni
w Zespole Metodycznym ds. Doradztwa Zawodowego
i Pedagogicznego
Metody rozwijania zainteresowań zawodowych Gimnazjum nr 15
ul. Sowińskiego 50/56
19.11.15 10.00 13.00 Wanda Chyrczakowska
3.
Nauczyciele zajęć technicznych, plastyki, świetlic szkolnych Konstrukcje z papieru - wykorzystanie origami
w kształtowaniu wyobraźni przestrzennej uczniów
Szkoła Podstawowa nr 23
ul. Gdańska 16
18.11.15 15.00 17.15 15.11.15 Bożena Piekarska, Renata Witczak
4.
Nauczyciele zajęć technicznych, plastyki, świetlic szkolnych Wokół Świąt Bożego Narodzenia - technika iris folding Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
25.11.15 15.00 17.15 21.11.15 5 Barbara Preczyńska, Bożena Piekarska
5.
Nauczyciele zajęć technicznych i edukacji wczesnoszkolnej Wykorzystanie metody projektu w planowaniu szkolnych działań związanych
z orientacją zawodową uczniów I i II etapu kształcenia
Szkola Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
05.11.15 15.00 18.00 02.11.15 Barbara Preczyńska, Aleksandra Proc, Maria Stompel
6.
Nauczyciele zajęć technicznych i edukacji wczesnoszkolnej Kultywowanie tradycji twórców ludowych. Techniki ozdabiania bombek choinkowych Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Rysownicza 1/3
19.11.15 15.00 18.00 12.11.15 10 Barbara Preczyńska, Aleksandra Proc
7.
Nauczyciele zajęć technicznych Przygotowanie do prowadzenia elementów infotechniki na zajęciach technicznych Pracownia Edukacji Przedzawodowej
ul. Franciszkańska 137
10.11.15 14.30 16.30 09.11.15 Krzysztof Makowski

Pracownia Edukacji Zawodowej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Dyrektorzy szkół zawodowych, przewodniczący komisji kształcenia zawodowego, nauczyciele innowatorzy Redagowanie dobrych praktyk z zakresu innowacyjności szkół ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
09.11.15, 16.11.15, 23.11.15, 30.11.15 14.00 15.00 Grażyna Adamiec
2.
Zespół ds. Statutu XXIX Liceum Ogólnokształcącego Nowelizacja statutu szkoły ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
do ustalenia Grażyna Adamiec
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
04.11.15 9.00 14.00 Krystyna Kielan
4.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
17.11.15 14.00 15.30 12.11.15 Krystyna Kielan
5.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
25.11.15, 27.11.15 9.00 14.00 Krystyna Kielan
6.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 Programowanie i obsługa kas fiskalnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3C
27.11.15 9.00 14.00 Krystyna Kielan
7.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizowanie procesu uczenia się ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
03.11.15 14.30 17.30 03.11.15 Donata Andrzejczak
współpraca: Maria Stompel
8.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Organizowanie kształcenia zawodowego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3
04.11.15, 18.11.15 15.00 16.00 03.11.15, 17.11.15 Donata Andrzejczak
9.
Nauczyciele przedsiębiorczości, przedmiotów ekonomicznych
w szkołach ponadgimnazjalnych
Wykorzystanie narzędzi ICT
w edukacji finansowej
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
27.11.15 9.30 14.30 15.11.15 Maria Michalak
10.
Liderzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zainteresowani nauczyciele gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Rozwijanie zdolności manualnych uczących się poprzez techniki rękodzieła artystycznego Fabryka Nici Ariadna
ul. Niciarniana 2/6
17.11.15 14.00 16.00 15.11.15 Maria Michalak
11.
Nauczyciele kształcenia zawodowego zainteresowani opracowaniem arkusza egzaminacyjnego Konstruowanie zadań WW testu pisemnego do potwierdzania kwalifikacji
w zawodzie
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
16.11.15 15.00 18.00 Jadwiga Morawiec, Marek Szymański, Jadwiga Miłos
12.
Nauczyciele kształcenia zawodowego Zasady konstruowania zadania praktycznego do testu egzaminacyjnego ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
23.11.15 15.00 17.00 Jadwiga Morawiec
współpraca: Marek Szymański,
Jadwiga Miłos
13.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych Informatyzacja procesu edukacyjnego w szkole zawodowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń Danuta Urbaniak
14.
Dyrektorzy, nauczyciele
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych
Mechatronika w praktyce. Technologie mechatroniczne
w różnych obszarach zawodowych
ŁCDNiKP (ROEM)
ul. Kopcińskiego 29
do ustalenia po zebraniu zgłoszeń Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
15.
Dyrektorzy, nauczyciele kształcenia zawodowego ­Planowanie pracy dydaktycznej. ­Ewaluacja programów kształcenia w zawodach ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 3 (Punkt konsultacyjny)
09.11.15, 16.11.15, 23.11.15, 30.11.15 15.00 16.00 Danuta Urbaniak
współpraca: Jadwiga Morawiec
16.
Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych branży mechatronicznej Akademia Młodych Twórców - sekcja mechatroniczna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s 7 i 9
04.11.15 16.00 19.00 Ryszard Zankowski
17.
Nauczyciele mechatroniki Skuteczne metody przygotowania uczących się do egzaminu zawodowego
z mechatroniki
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 4 lub 7
18.11.15 15.00 18.00 16.11.15 Ryszard Zankowski
18.
Nauczyciele szkół zawodowych Zarządzanie informacją
w procesie kształcenia zawodowego
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
18.11.15 14.00 17.30 16.11.15 Joanna Orda
19.
Nauczyciele szkół zawodowych, pracodawcy Spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. Organizacji Konkursu Zawodowego
"Co wiem o mechatronice?"
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
25.11.15 17.30 18.00 23.11.15 Joanna Orda
20.
Nauczyciele szkół zawodowych Doskonalenie umiejętności zawodowych w formach konkursowych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
25.11.15 14.00 17.30 23.11.15 Joanna Orda
21.
konferencja Nauczyciele szkół zawodowych Zarządzanie projektami
w kształceniu zawodowym
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 14
20.11.15 14.00 17.30 19.11.15 Joanna Orda

Pracownia Edukacji Ekologicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele Szkoła ćwiczeń z edukacji ekologicznej: Czy można produkować prąd wykorzystując odnawialne źródła energii? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
05.11.15 8.30 10.15 02.11.15 Dorota Zielińska
2.
Nauczyciele z uczniami Czy można produkować prąd
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii?
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
13.11.15 8.30 10.15 02.11.15 Dorota Zielińska
3.
Uczniowie XV Liceum Ogólnokształcącego Modelowanie procesów przekształcania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych na energię elektryczną ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
13.11.15 10.30 12.45 02.11.15 Dorota Zielińska
4.
Nauczyciele Czy można produkować prąd wykorzystując odnawialne źródła energii? ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
16.11.15 8.30 10.45 02.11.15 Dorota Zielińska
5.
Nauczyciele Spotkanie Zespołu Metodycznego
ds. Opracowania Materiałów Dydaktycznych w Zakresie Laboratoryjnych Badań Gleby
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 313
23.11.15 16.30 19.30 Dorota Zielińska

Pracownia BHP i Ergonomii

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii
w szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół
i placówek
Szkoła, placówka 30.11.15 13.00 19.00 14 dni przed planowanym rozpoczę- ciem 35 Zdzisław Anglart
2.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny Szkoła, placówka 30.11.15 11.00 14.00 7 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
3.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku pracy
w szkole/placówce. Szkolenie wstępne - instruktaż stanowiskowy
Szkoła, placówka 30.11.15 11.00 16.00 7 dni wcześniej 30 Zdzisław Anglart
4.
Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
Identyfikowanie zagrożeń
w środowisku człowieka. Bezpieczne zachowania
w obliczu występowania zagrożenia
ul. Franciszkańska 137 sala konferencyjna (lewa strona parter) 30.11.15 9.00 15.00 14 dni przed planowanym rozpoczę- ciem Zdzisław Anglart
5.
konferencja Pracownicy szkół
i placówek
Zarządzanie BHP, edukacja BHP, edukacja dla bezpieczeństwa, metodyka pracy służb BHP, analiza
i ocena zagrożeń, zarządzanie ryzykiem zawodowym, wymagania i przepisy BHP
ul. Franciszkańska 137 pok. 16 (lewa strona parter) każdy tydzień (środy godz. 13 00) 13.00 16.00 wcześniej Zdzisław Anglart

Ośrodek Zarządzania w Edukacji

Pracownia Jakości w Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
konferencja Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół/placówek
Język angielski B2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
09.11.15, 16.11.15, 30.11.15 13.30 15.45 30.09.15 20 Zofia Kordala
2.
konferencja Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej Język angielski A2 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
09.11.15, 16.11.15, 23.11.15, 30.11.15 16.00 19.15 30.09.15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
3.
konferencja Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej Język angielski A1+ ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 208
04.11.15, 18.11.15, 25.11.15 16.00 19.15 30.09.15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
4.
konferencja Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej Język angielski A1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
05.11.15, 12.11.15, 19.11.15, 26.11.15 16.00 19.15 30.09.15 400 zł/ semestr (60 godz.) Zofia Kordala
5.
konferencja Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej Język angielski A1 ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
06.11.15, 20.11.15, 27.11.15 14.00 17.15 30.09.15 540 zł/ 80 godz. Zofia Kordala
6.
konferencja Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół/ placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej Język angielski B1 (kontynuacja) ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
07.11.15, 14.11.15, 21.11.15, 28.11.15 9.00 12.15 30.09.15 540 zł/ 80 godz. Zofia Kordala
7.
Dyrektorzy szkół Forum Dyrektorów Szkół ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
24.11.15 12.00 14.00 22.11.15 Zofia Kordala
8.
Nauczyciele - szkolni koordynatorzy projektu "W poszukiwaniu Mistrza" W poszukiwaniu Mistrza ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
05.11.15 15.30 18.00 02.11.15 Zofia Kordala

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół ogólnodostępnych
i przedszkoli
Praca z uczniem z autyzmem
i zespołem Aspergera -
V spotkanie
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 201
03.11.15 15.00 19.00 25.09.15 Katarzyna Pęczek
2.
Nauczyciele – kandydaci na dyrektorów placówek oświatowych Moduł I
Ogólna teoria organizacji
i zarządzania
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
06.11.15 - 08.11.15 piątek 15.00; sobota, niedziela 9.00 piątek 20.00; sobota, niedziela 15.45 Elżbieta Kolczyńska
3.
Nauczyciele – kandydaci na dyrektorów placówek oświatowych Moduł II
Prawo oświatowe
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
20.11.15-22.11.15 piątek 15.00; sobota, niedziela 9.00 piątek 20.00; sobota, niedziela 15.45 Elżbieta Kolczyńska
4.
Zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
13.11.15 15.00 17.15 10.11.15 Katarzyna Pęczek
5.
Dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół
O prawie przy kawie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
17.11.15 12.00 14.00 16.11.15 Aneta Madziara

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Pracownia Edukacji Informatycznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół podstawowych Robotyka mobilna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108
każdy piątek 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
2.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie gimnazjów Programowanie w Baltie ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s 214
każdy wtorek 16.00 17.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
3.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Programowanie w PHP ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 214
każda środa 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
4.
edukacyjne zajęcia pozaszkolne Uczniowie młodszych klasa szkół podstawowych Dziecięca Akademia Młodych Twórców. Konstruowanie robotów mobilnych ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 108 i mechatroniczna
18.11.15 17.00 18.30 lista zamknięta Sławomir Szaruga
5.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Praca w chmurze - wykorzystanie do pracy zespołowej ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
16.11.15 15.00 18.00 13.11.15 Tomasz Krupa
6.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Digitalizacja filmów dydaktycznych VHS ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 306
18.11.15 15.00 18.00 16.11.15 Tomasz Krupa
7.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Certyfikacja nauczycieli
w zakresie ICT - Przetwarzanie/ edycja tekstów (przygotowanie do egzaminów ECDL)
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
(5 spotkań po 4 godz. dyd.)
23.11.15 15.00 18.00 20.11.15 Tomasz Krupa
8.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Certyfikacja nauczycieli
w zakresie ICT - Przetwarzanie/ edycja tekstów (przygotowanie do egzaminów ECDL) c.d.
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
25.11.15 15.00 18.00 Tomasz Krupa
9.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Certyfikacja nauczycieli
w zakresie ICT - Przetwarzanie/ edycja tekstów (przygotowanie do egzaminów ECDL) c.d.
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
30.11.15 15.00 18.00 Tomasz Krupa
10.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Certyfikacja nauczycieli
w zakresie ICT - Przetwarzanie/ edycja tekstów (przygotowanie do egzaminów ECDL) c.d.
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
02.12.15 15.00 18.00 Tomasz Krupa
11.
Nauczyciele wszystkich typów szkół Certyfikacja nauczycieli
w zakresie ICT - Przetwarzanie/ edycja tekstów (przygotowanie do egzaminów ECDL) c.d.
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
07.12.15 15.00 18.00 Tomasz Krupa
12.
Rada Pedagogiczna
I Liceum Ogólnokształcącego
w Łodzi
Prezi - nowy wymiar prezentacji I Liceum Ogólnokształcące
ul. Więckowskiego 41
10.11.15, 24.11.15 8.15 11.20 Anna Koludo
13.
Nauczyciele przedmiotów
informatycznych
wszystkich typów szkół
"Mistrzowie Kodowania" -
programowanie w środowisku
Scratch
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29

12.11.15, 19.11.15, 26.11.15, 03.12.15 15.15 19.00 09.11.15 40 zł (koszty organi- zacyjne) Anna Koludo
(kurs prowadzony przez trenerów programu "Mistrzowie Kodowania")

Pracownia Pomiaru Dydaktycznego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele konstruktorzy zadań zamkniętych do testów pisemnych Zasady konstruowanie zadań zamkniętych typu WW. Weryfikowanie opracowanych materiałów ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 304
03.11.15, 10.11.15 14.00 15.30 03.11.15 Jadwiga Miłos
2.
Nauczyciele konstruktorzy zadań przygotowujący materiały pomocnicze do testów próbnych Zasady konstruowania zadania praktycznego do egzaminu zawodowego z kwalifikacji ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
23.11.15 14.00 18.30 23.11.15 Jadwiga Miłos, Marek Szymański
3.
Nauczyciele konstruktorzy zadań do części teoretycznej egzaminów próbnych Weryfikowanie opracowanych materiałów.
Zakończenie prac związanych
z opracowaniem części teoretycznej egzaminu zawodowego z kwalifikacji
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
16.11.15 14.00 18.00 Jadwiga Miłos, Jadwiga Morawiec, Marek Szymański

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Historia jednej ulicy... warszaty metodyczne terenowe zajęcia terenowe
ul. Andrzeja Struga 1 - 18.11.15,
ul. Północna 27/29 - 26.11.15
18.11.15, 26.11.15 15.00 17.30 Katarzyna Gostyńska
2.
Nauczyciele wszystkich typów szkół, stosujący techniki coachingowe
w praktyce edukacyjnej
Wymiana doświadczeń związanych ze stosowaniem technik coachingowych w pracy z uczniem. Wzbogacanie warsztatu pracy o techniki coachingowe a efektywność procesu kształcenia Gimnazjum nr 43
ul. Powszechna 15
17.11.15 14.30 17.30 16.11.15 Barbara Muras
3.
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Questing jako innowacyjne narzędzie edukacyjne ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, sala 201 24.11.15 16.00 18.00 24.11.15 - Piotr Machlański

Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Program Erasmus+ edukacja szkolna ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
03.11.15 13.30 18.30 02.11.15 Barbara Wrąbel, Anna Koludo
2.
Zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, przedstawiciele Izby Rzemieślniczej, przedsiębiorcy Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 210
12.11.15 13.30 18.30 10.11.15 Anna Koludo, Barbara Wrąbel

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Pracownia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie kl. III Publicznego Gimnazjum nr 15 Trafny wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 15
ul. Sowińskiego 50/56
04.11.15 9.00 11.00 Jolanta Kacprzak
2.
konferencja Uczniowie kl. III Publicznego Gimnazjum nr 15 Wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 15
ul. Sowińskiego 50/56
04.11.15 11.00 14.00 Jolanta Kacprzak
3.
Nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 15 Doradztwo edukacyjno-zawodowe
w gimnazjum
Publiczne Gimnazjum nr 15
ul. Sowińskiego 50/56
04.11.15 9.00 10.00 Jolanta Kacprzak
4.
Uczniowie kl. III Publicznego Gimnazjum nr 6 Trafny wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124a
13.11.15 9.00 14.00 Jolanta Kacprzak
5.
Nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 6 Doradztwo edukacyjno-zawodowe
w gimnazjum
Publiczne Gimnazjum nr 6
ul. Limanowskiego 124a
13.11.15 10.00 11.00 Jolanta Kacprzak
6.
konferencja Uczniowie kl. III Publicznego Gimnazjum nr 15 Wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej Publiczne Gimnazjum nr 15
ul. Sowińskiego 50/56
25.11.15 11.00 14.00 Jolanta Kacprzak
7.
Uczniowie III klasy gimnazjum Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 2
04.11.16 9.50 13.25 03.11.16 Małgorzata Redlicka
8.
Uczniowie III klasy gimnazjum Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Publiczne Gimnazjum nr 17
ul. Traktorowa 35
13.11.16 9.00 12.30 12.11.16 Małgorzata Redlicka
9.
Rodzice uczniów gimnazjum Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 8
ul. Żubardzka 2
16.11.15 17.00 18.00 13.11.15 Małgorzata Redlicka
10.
konferencja Uczniowie gimnazjum Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Publiczne Gimnazjum nr 17
ul. Traktorowa 35
18.11.16 9.00 13.00 18.11.16 Małgorzata Redlicka
11.
konferencja Uczniowie gimnazjum Wybór dalszej ścieżki kształcenia Publiczne Gimnazjum nr 17
ul. Traktorowa 35
20.11.16 9.00 13.00 20.11.16 Małgorzata Redlicka
12.
Rodzice uczniów klas III Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Zespół Szkół w Kurowicach
ul. Szkolna 1
Brójce
04.11.15 17.00 18.30 05.10.15 Ewa Koper
13.
Rodzice uczniów klas III Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
05.11.15 16.30 18.00 11.09.15 Ewa Koper
14.
Uczniowie klas III Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej po ukończeniu gimnazjum Publiczne Gimnazjum nr 29
ul. Jurczyńskiego 1/3
05.11.15 11.30 16.00 11.09.15 Ewa Koper
15.
Uczniowie klas III Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej po ukończeniu gimnazjum Publiczne Gimnazjum nr 36
ul. Dąbrówki 1
06.11.15 8.00 14.00 11.09.15 Ewa Koper
16.
Rodzice uczniów gimnazjum Wspieranie rodziców
w zakresie udziału
w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci
Publiczne Gimnazjum nr 31
ul. Grota-
Roweckiego 1
12.11.15 16.00 18.00 11.09.15 Ewa Koper
17.
Uczniowie klas III Świadome planowanie kariery edukacyjno-zawodowej po ukończeniu gimnazjum Publiczne Gimnazjum nr 5
ul. Sienkiewicza 116
12.11.15 8.30 13.00 29.09.15 Ewa Koper
18.
konferencja Uczniowie liceum Wybieram karierę edukacyjno-zawodową po ukończeniu liceum ogólnokształcącego XXI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kopernika 2
18.11.15 13.00 16.00 11.09.15 Ewa Koper
19.
konferencja Rodzice uczniów gimnazjum Moje dziecko wybiera karierę edukacyjno-zawodową Publiczne Gimnazjum nr 34
ul. Czajkowskiego 14
23.11.15 16.30 19.30 17.09.15 Ewa Koper
20.
Uczniowie klas programowo najwyższych Rynek europejski - szanse
i zagrożenia
ZSP nr 9
Al. Politechniki 38
10.11.15 9.00 15.00 25.09.15 Ewa Koper
21.
Uczniowie klas I Zainteresowania - ich rola
w procesie podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowych
Publiczne Gimnazjum nr 33
ul. Janosika 136
27.11.15 9.00 14.00 10.11.15 Ewa Koper
22.
Uczniowie klas I Proces planowania kariery edukacyjno-zawodowej XXXII LO
ul. Czajkowskiego 14
25.11.15 8.00 15.00 09.10.15 Ewa Koper
23.
Zainteresowani nauczyciele Coaching w edukacji ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 310
05.11.15 14.00 17.00 04.11.15 Małgorzata Sienna

Pracownia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
zajęcia otwarte Nauczyciele ZSO nr 7 Jak dobrze zatrudnić się
u pracodawcy?
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
ul. Minerska 1/3
04.11.15 10.05 10.50 Maria Wajgner
2.
Nauczyciele turystyki
i hotelarstwa
Ewaluacja programu nauczania ZSETH
ul. Drewnowska 171
26.11.15 17.00 18.30 Maria Wajgner
3.
Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, techników, liceów ogólnokształcących zainteresowani ochroną praw konsumenta Uczeń - świadomy konsument Mała Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
16.11.15 13.00 16.00 13.11.15 Agnieszka Mikina, Maria Wajgner

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Lp. Rodzaj usługi
edukacyjnej/Szybka
informacja nr ...**
Adresat Tematyka Lokalizacja
(adres, sala)
Termin Ostateczny
termin
nadsyłania
zgłoszeń/
kontynuacja
Wysokość
wpłaty od
uczestnika
(PLN)
Kierownik/organizator
współorganizatorzy***
data godzina
rozpo-
częcia
godzina
zakoń-
czenia
1.
Uczniowie gimnazjum Sytuacja na rynku pracy
w regionie łódzkim, zawody
przyszłości
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
2.
Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim, zapotrzebowanie na
zawody i kwalifikacje
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
3.
Uczniowie wszystkich
typów szkół zawodowych
Sytuacja na rynku pracy
w Łodzi i w województwie
łódzkim w świetle aktualnych
wyników badań
Teren szkoły
uczestników
do ustalenia do ustalenia 1 godz. Elżbieta Ciepucha,
Anna Gębarowska-Matusiak
4.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Sytuacja na rynku pracy
regionu łódzkiego, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, branże
rozwojowe, zawody przyszłości
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Elżbieta Ciepucha
5.
konferencja Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, inne
zainteresowane osoby
Sytuacja na regionalnym rynku
pracy, oczekiwania
pracodawców wobec
pracowników, zapotrzebowanie
na zawody i kwalifikacje, inne
informacje dotyczące rynku
pracy w kontekście wyników
badań
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
zgodnie z termina- rzem dyżurów godz. dyżurów pracow- ników ORPdE w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE
6.
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Konsultacje grupowe
z wykorzystaniem danych
Elektronicznej Biblioteki
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Jarosław Tokarski
7.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele
szkół, zainteresowane
osoby
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ORPdE:
udzielanie informacji
dotyczących rynku pracy na
podstawie raportów z prac
analityczno-badawczych
znajdujących się w Bibliotece
Zasobów Informacyjnych
Obserwatorium
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29
s. 308
do ustalenia do ustalenia w zależności od potrzeb dzień przed terminem dyżuru (tel./e-mail) Zespół ORPdE
8.
Wybrane szkoły
kształcące dla potrzeb
branży włókienniczo- odzieżowej
Badanie ankietowe wśród
uczniów w ramach projektu
badawczego "Branża
włókienniczo-odzieżowa
w regionie łódzkim wczoraj
i dziś a potrzeby rynku pracy"
Teren szkoły zgodnie z harmo- nogramem projektu do ustalenia do ustalenia do ustalenia Elżbieta Ciepucha